1 VS

27. října
14. prosince
2022

TAČR vyhlašuje první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”). Veřejná soutěž byla vyhlášena dne 26. října 2022

Veřejná soutěž podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jeho zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Každý návrh projektu musí mít své jádro v SHUV a dále naplnit zaměření veřejné soutěže, které je podrobněji rozepsané v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Uchazeč: Výzkumná organizace, podnik

Soutěžní lhůta: začíná 27. 10. 2022 a končí 14. 12. 2022

Vyhlášení výsledků: nejpozději 31. 8. 2023

Začátek realizace: nejdříve červen 2023 a nejpozději září 2023

Délka realizace: 12–42 měsíců

Maximální výše podpory na jeden projekt: 12 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 %

Aplikovaný garant: Aplikování výstupů/výsledků zajišťují buď:

  • uchazeči návrhu projektu (interní aplikační garant) a/nebo
  • jiný subjekt, který není zapojen do řešení projektu (externí aplikační garant).

Každý návrh projektu musí mít právě jednoho aplikačního garanta z České republiky. Interní aplikační garant může být kdokoliv z uchazečů. Externím aplikačním garantem může být jakákoliv právnická osoba, která nenaplňuje definici podniku.

U aplikačního garanta se bude během hodnocení posuzovat vhodnost, způsob a míra zapojení.

Výstupy a výsledky projektu: V této veřejné soutěži může TA ČR podporovat pouze návrhy projektů, kde se předpokládá uplatnění výstupů/výsledků do praxe. V každém návrhu projektu musí být zvolen minimálně jeden hlavní výstup/výsledek.

Hlavní výstupy

Fprum – průmyslový vzor
Fuzit – užitný vzor
Gprot – prototyp
Gfunk – funkční vzorek
Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy
Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Nlec – léčebný postup
Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
Npam – památkový postup
NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet
NmetA – metodika a postup akreditované oprávněným orgánem – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet
NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet
P – patent – povinnou přílohou je patentová rešerše4
R – software
Zpolop – poloprovoz
Ztech – ověřená technologie

Další výstupy (pouze v kombinaci s hlavním výstupem)

A – audiovizuální tvorba
B – odborná kniha
C – kapitola v odborné knize
D – stať ve sborníku
E – uspořádání výstavy
Jimp, Jsc, Jost- recenzovaný odborný článek
M – uspořádání konference
S – specializovaná veřejná databáze
W – uspořádání workshopu
O – ostatní výsledky