Podrobný postup podání žádosti

Podrobný postup podání žádosti je uveden v Metodickém pokynu. Niže je uvedena jeho zkrácená verze:

 1. Řešitel projektu o svém záměru informuje kancléře fakulty a konzultuje s ním soulad se strategickými prioritami a cíli fakulty, které jsou definované v platném strategickém záměru.
 2. Řešitel o záměru přípravy projektu rovněž stručně informuje příslušného proděkana.
 3. Řešitel zpracuje projektový rámec, ve kterém shrne základní informace o projektu, popíše hlavní cíle a předpokládané výstupy projektu. Pro zpracování projektového rámce lze využít připravenou šablonu. Postup zpracování je možné kdykoliv konzultovat s projektovým manažerem fakulty. Tomu řešitel projektový rámec následně odesílá.
 4. Návrh poté posuzuje člen vedení fakulty zodpovědný za rozvoj oblasti, do které navrhovaný projekt spadá, příp. člen vedení fakulty pověřený děkanem.
 5. O výsledku posouzení návrhu projektu, vč. případných požadavků na úpravu návrhu, informuje řešitele projektový manažer.
 6. Po schválení projektového rámce řešitel vyplní kartu projektu a souběžně s ní pracuje na zpracování projektové žádosti.
 7. Řešitel předá řádně vyplněnou a podepsanou kartu projektu projektovému manažerovi FM (dále jen PM FM), a to nejpozději 5 pracovních dní před termínem ukončení příjmu žádostí. Ten zajistí podpis tajemníka, děkana fakulty a dalších relevantních osob. V případě potřeby podpisu rektora VŠE, příp. jiné osoby mimo pracoviště Fakulty managementu, zařídí příslušný podpis PM FM ve spolupráci s Projektovou kanceláří VŠE. V tom případě je řešitel povinen odevzdat vyplněnou kartu projektu nejpozději 10 pracovních dnů před termínem ukončení příjmu žádostí.
 8. Při přípravě projektové žádosti zahrne řešitel do návrhu také režie v maximální možné výši (pokud je poskytovatel umožňuje do návrhu zahrnout). Žadatel při přípravě rozpočtu projektu do osobních nákladů zahrne také příspěvek do sociálního fondu, pokud to poskytovatel dovoluje. Přípravu projektové žádosti může řešitel kdykoli konzultovat s projektovým manažerem fakulty.
 9. Při řešení projektu ve spolupráci s externími subjekty je vhodné, aby řešitel včas informoval proděkana pro vnější vztahy, a pokud je to nutné, domluvil s ním postup směřující k podpisu memoranda o spolupráci (popřípadě obdobného dokumentu, který je vyžadován poskytovatelem dotace).
 10. Projektovou žádost zasílá (podává) poskytovateli řešitel ve spolupráci s projektovým manažerem fakulty. Ten poté provede VŽDY formální kontrolu návrhu.
 11. Řešitel po obdržení rozhodnutí poskytovatele informuje o schválení/neschválení projektu projektového manažera fakulty, pokud ten nemá k této informaci přístup.